Ιταλικά

Αν επιλέξεις Ιταλικά μάθε τώρα και
… μία δεύτερη ξένη γλώσσα με σημαντική έκπτωση!

Επίπεδα 

Α1-Β1 (Celi 2) Απευθύνεται σε αρχάριους και αποκτάται η ικανότητα βασικής προφορικής και γραπτής επικοινωνίας. Το πρόγραμμα διαρκεί 8 μήνες με 5 ώρες εβδομαδιαίως και το Μάιο οι σπουδαστές μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του διαβαθμισμένου κρατικού πιστοποιητικού Β1-Β2 ή του  επιπέδου Celi 2 (B1).
Β2 (Celi 3) Απευθύνεται σε αυτούς που έχουν ολοκληρώσει το επίπεδο B1. Το πρόγραμμα διαρκεί 8 μήνες με 5 ώρες εβδομαδιαίως και στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του διαβαθμισμένου κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας Β1-Β2 ή του επιπέδου Celi 3 (B2).
C1 (Celi 4) Απευθύνεται σε όσους έχουν τις γνώσεις του B2. Το πρόγραμμα διαρκεί 8 μήνες με 5 ώρες εβδομαδιαίως και το Μάιο οι σπουδαστές μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις του διαβαθμισμένου κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας Γ1-Γ2 ή του επιπέδου Celi 4 (C1) ή Diploma (C1).

 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016


Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.

 

 Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:

74 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.

• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.

• DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE.

• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) τουΠανεπιστημίουτηςΠερούντζια.

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE τουΠανεπιστημίουΓενεύης.

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας).

• DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).

• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) τουΠανεπιστημίουτηςΠερούντζια.

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO τουΠανεπιστημίουΓενεύης.

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003) ή P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003).

(γ) Καλή γνώση (Β2):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) τουΠανεπιστημίουτηςΠερούντζια.

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστημίου Γενεύης.

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).